laoppsoft2020@gmail.com ສອບຖາມຂໍ້ມູນ +85620 22005006

ໂປແກມ ສຳລັບທຸລະກິດ

ສະດວກ ໃຊ້ງານງ່າຍ ວ່ອງໄວທັນໃຈ

ວີດີໂອ ດາວໂຫລດ ວີດີໂອ ການໃຊ້ງານ

ໂປແກມຈັດການ: ຮ້ານອາຫານ

ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ກັບ ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ ແລະ ຮ້ານບຸບເຟ

 • ສາມາດຄິດໄລ່ບິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າໄດ້ຢາງວອງໄວ
 • ສາມາດ ຍ້າຍໂຕະ, ລວມໂຕະໄດ້
 • ສາມາດກວດສອບສະຖານະຂອງໂຕະໄດ້
 • ສາມາດຮັບອໍເດີ ອາຫານ ຫລາຍໆຈຸດໄດ້
 • ສາມາດເພີ່ມໂຕະ ແລະ ເມນູອາຫານໄດ້ແບບບໍ່ຈຳກັດ
 • ໃຊ້ງານໄດ້ກັບ WINDOW 7,8,10 64bit

ໂປແກມ ຮ້ານອາຫານ & Mobile App

ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ກັບ ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ ແລະ ຮ້ານບຸບເຟ

 • ສາມາດຄິດໄລ່ບິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າໄດ້ຢາງວອງໄວ
 • ສາມາດ ຍ້າຍໂຕະ, ລວມໂຕະໄດ້
 • ສາມາດກວດສອບສະຖານະຂອງໂຕະໄດ້
 • ສາມາດຮັບອໍເດີ ອາຫານ ຫລາຍໆຈຸດໄດ້
 • ສາມາດເພີ່ມໂຕະ ແລະ ເມນູອາຫານໄດ້ແບບບໍ່ຈຳກັດ
 • ໃຊ້ງານໄດ້ກັບ WINDOW 7,8,10 64bit

ໂປແກມຈັດການ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປ

ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ກັບ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສົ່ງ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟ້າ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ ແລະ ອື່ນໆ..

 • ສາມາດຄິດໄລ່ບິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າໄດ້ຢາງວອງໄວ
 • ສາມາດ ກວດນັບຈຳນວນສິນຄ້າໄດ້
 • ສາມາດ ລາຍງານ ລາຍຮັບແຕ່ລະມື້ໄດ້
 • ສາມາດ ລາຍງານ ລາຍຮັບແຕ່ລະເດືອນໄດ້
 • ສາມາດ ສາມາດ ເພີ່ມຈຳນວນສິນຄ້າໄດ້ແບບບໍ່ຈຳກັດ
 • ໃຊ້ງານໄດ້ກັບ WINDOW 7,8,10 64bit

ໂປແກມຈັດການ: ບ້ານພັກ - ໂຮງແຮມ

ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ກັບ ບ້ານພັກ-ໂຮງແຮມ ທົ່ວໄປ ທັງຂະຫນາດໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫນາດນ້ອຍ

 • ສາມາດຄິດໄລ່ບິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າໄດ້ຢາງວອງໄວ
 • ສາມາດຈອງຫອງ, ເປີດຫ້ອງ ໄດ້
 • ສາມາດກວດສອບສະຖານະຂອງຫ້ອງໄດ້
 • ສາມາດຍ້າຍຫ້ອງ ແລະ ລວມບິນຈ່າຍໄດ້
 • ສາມາດເພີ່ມຫ້ອງ ໄດ້ແບບບໍ່ຈຳກັດ
 • ໃຊ້ງານໄດ້ກັບ WINDOW 7,8,10 64bit

ໂປແກມຈັດການ: ເດີ່ນບານ ຫຍ້າທຽມ

ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ກັບ ເດີນບານຫຍ້າທຽມ

 • ສາມາດຄິດໄລ່ບິນໃຫ້ກັບລູກຄ້າໄດ້ຢາງວອງໄວ
 • ສາມາດຈອງເດີ່ນ ແລະ ເປີດເດີ່ນ ໄດ້
 • ສາມາດກວດສອບສະຖານະຂອງເດີ່ນໄດ້
 • ສາມາດຕິດຕາມ ຈຳນວນຄັ້ງຂອງ ແຕ່ລະທີມໄດ້
 • ສາມາດຕິດຕາມ ນັບຈຳນວນຄັ້ງ ຂອງກຳມະການໄດ້
 • ໃຊ້ງານໄດ້ກັບ WINDOW 7,8,10 64bit

ໂປແກມເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ

ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ກັບຫ້ອງການລັດ ເຊັ່ນ: ໜ່ວຍງານຈັດເກັບເອກະສານ ຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ

 • ສາມາດຈັດເກັບເອກະສານໄວ້ຢ່າງເປັນລະບົບ ລະບຽບ ໃນຮູບແບບ PDF
 • ສາມາດ ບັດທຶກເອກະສານໄດ້ແບບບໍ່ຈຳກັດ
 • ສາມາດ ເພີ່ມ ແກ້ໄຂ ລົບ ແລະ ຄົ້ນຫາເອກະສານ ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
 • ສາມາດ ສະຫຼຸບເອກະສານ ເຂົ້າອອກໃນແຕ່ລະມື້ໄດ້
 • ສາມາດ ສະຫຼຸບເອກະສານ ເຂົ້າອອກ ເປັນເດືອນ ປີ ໄດ້
 • ໃຊ້ງານໄດ້ກັບ WINDOW 7,8,10 64bit

ໂປແກມລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍຂອງໂຄງການ

ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ກັບ ທຸກໆໂຄງການ

 • ສາມາດເພີ່ມໂຄງການໄດ້
 • ສາມາດບັນທຶກລາຍຮັບຂອງໂຄງການໄດ້
 • ສາມາດບັນທຶກລາຍຈ່າຍຂອງໂຄງການໄດ້
 • ສາມາດລາຍງານລາຍຮັບໃນແຕ່ ລະເດືອນໄດ້
 • ສາມາດລາຍງານລາຍຮັບ ແຍກຕາມແຕ່ລະໝວດໄດ້
 • ສາມາດລາຍງານລາຍຈ່າຍ ໃນແຕ່ລະເດືອນໄດ້
 • ສາມາດລາຍງານລາຍຈ່າຍ ແຍກຕາມແຕ່ລະໝວດໄດ້
 • ໃຊ້ງານໄດ້ກັບ WINDOW 7,8,10 64bit

ສາລະບານ ວິສາຫະກິດ

ນັກສຶກສາ ຫຼື ພະນັກງານ ການເງິນ-ການບັນຊີ

 • ສະດວກ ສະບາຍ ພຽງປາຍນີວ
 • ສາມາດ ຄົ້ນຫາເລກບັນຊີໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
 • ໃຊ້ງານໄດ້ກັບ ລະບົບ Android

ສາລະບານ ບັນຊີຄັ້ງເງິນ

ນັກສຶກສາ ຫຼື ພະນັກງານ ການເງິນ-ການບັນຊີ

 • ສະດວກ ສະບາຍ ພຽງປາຍນີວ
 • ສາມາດ ຄົ້ນຫາເລກບັນຊີໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ
 • ໃຊ້ງານໄດ້ກັບ ລະບົບ Android

ບໍລິການຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາໃຫ້ບໍລິການ ທາງໂປແກມຄອມພີວເຕີເຊັ່ນ: ຈຳໜ່າຍໂປແກມຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານບຸບເຟ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງສົ່ງ ແລະ ຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍ , ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ... ນອກນີ້ພວກເຮົາຍັງ ຮັບພັດທະນາໂປແກມຄອມພີວເຕີ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຖານຂໍ້ມູນອີກດ້ວຍ

ຈຳໜ່າຍໂປແກມ

ພວກເຮົາຈຳໜ່າຍໂປແກມຄອມພີວເຕີ ສຳລັບ ທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ເຊັ່ນວ່າ: ໂປແກມຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານກາເຟ, ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງໃຊ້ໄຟຟ້າ,ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງກໍ່ສ້າງ, ບ້ານພັກ-ໂຮງແຮມ

ຮັບພັດທະນາໂປແກມ

ພວກເຮົາ ຮັບອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບໂປແກມຄອມພີວເຕີ ກ່ຽວຂອງກັບຖານຂໍ້ມູນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າໄດ້
.

ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ ບໍລິການນຳພວກເຮົາ

ລູກຄ້າທີ່ໃຊ້ບໍລິການນຳພວກເຮົາມີດັ່ງລຸ່ມນີ້

ທີມງານຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາແມ່ນ ທີມງານ ພັດທະນາໂປແກມ ແບບອິດສະຫຼະ Freelance Developer

ຕິດຕໍ່ທີມງານ

ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ

ສະຖານທີ່

ພູເຫລັກຈະເລີນ, ເມືອງ ແລະ ແຂວງຫລວງພະບາງ

ໂທລະສັບ

+85620 22005006

ອີເມວ

laoppsoft2020@gmail.com

ຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານ ໄດ້ສົ່ງຫາທີມງານຂອງພວກເຮົາສຳເລັດແລ້ວ ຂໍຄອບໃຈ !